13
آگوست

پیام دکتر ایمان مصدری

سامانه حامی بانو با استعانت از بارگاه احدیت و تکیه بر پتانسیل های بالقوه و باالفعل جامعه بانوان کشور، ضمن ایجاد تعامل بیشتر و نزدیکتر با این قشر فرهیخته و با تشدید همت و تــوان خویش در جهت احصاء و استیفای ایشان در اقتصاد و صنعت کشور، امیــد دارد تا بتواند به رسالت ها و اهداف خطیر خود در این حوزه جامعه عمل بپوشاند.