23
آگوست

خدمتی نوین از حامی بانو

سامانه حامی بانو برای نخستین بار در سطح کشور با هماهنگی های صورت پذیرفته با سازمان زندانها جهت حمایت از بانوان در زندانها بصورت کاملاً رایگان اقدام به عضویت و ارائه محصولات این قشر پرداخته و بستر مناسبی را برای بازارسازی محصولات در سطح ملی فراهم می نماید .