هنر یکی از شاخه هایی است که بانوان در آن بسیار موفق بوده و گوی سبقت را از بسیاری از تولید کنندگان در این زمینه ربوده اند متاسفانه عدم نمایش تولیدات این حوزه باعث منزوی شدن هنرمندان ما گردیده که امید است بتوان با نمایش محصولات بستر رشد برای این قشر نیز فراهم گردد .