صنایع دستی از دیر باز مورد توجه واحد های فروش و صادرات بوده و هست و می توان از حیث تامین بازارها جهت صادرات و فروش در حوزه صنعت توریسم قرارداد و با توجه به اینکه این محصولات حاوی پیام های فرهنگی کشور می باشد حائز اهمیت است .