دست بافته های بانوان ایرانی جزء ارزشمندترین آثار از دسته تولیدات کشور است که مورد توجه بازار فروش قرار گرفته و با توجه به تولیدات این محصول با در نظر گرفتن فرهنگ های متفاوت این مرز و بوم باعث ایجاد جاذبه توریستی برای آن نیز گردیده است .