محصولات غذایی یکی از شاخه های تولیدات بانوان کارآفرین است که با توجه به امکانات از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار هستند و لازم به ذکر است تمامی محصولات غذایی ارائه شده از استاندارد و سلامت لازم برخوردار هستند .